Privacybeleid

Privacyverklaring
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV, gevestigd aan Land van Waas 10 3332 GE Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV Land van Waas 10 3332 GE Zwijndrecht 078 – 619 04 60

M. Breur is de Functionaris Gegevensbescherming van BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV. Hij is te bereiken via info@bouwcheck.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
NAW gegevens
Bedrijfsgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwcheck.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U een nieuwsbrief te versturen
Geautomatiseerde besluitvorming
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar
Telefoonnummer > Bewaartermijn > 7 jaar
E-mailadres > Bewaartermijn > 7 jaar
NAW gegevens > Bewaartermijn > 7 jaar
Bedrijfsgegevens > Bewaartermijn > 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze
en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies niet verplicht:
Indien u geen cookies wenst en deze in uw browser heeft geblokkeerd dan kunt u zonder “cookiewall” van onze website gebruik maken. Service naar onze klant staat altijd centraal.
Analytics
Onze website is aangemeld bij Google en wij maken gebruik van de rapportages van Google Analytics. BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de informatie die Google voor ons verzamelt zo goed mogelijk wordt geanomiseerd, maar uw locatie zal herleidbaar zijn door middel van uw IP-adres. Tevens zal via Analytics herleidbaar zijn met welk device u de website heeft bezocht, zoals desktop, tablet of mobiele telefoon. Ook welke browser die u gebruikt, zoals edge, chrome, safari, firefox enz. is te herleiden en welke pagina’s u heeft bezocht. BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV heeft geen invloed op de diensten, die Google verleend aanderden, indien zij hiertoe verplicht is of dat zij informatie door derden laat verwerken.
Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwcheck.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BouwCheck Bouwkundig Adviesbureau BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bouwcheck.nl.