A L G E M E N E V O O R W A A R D E N
Bouwkundig adviesburo B.C. BouwCheck BV.
te Zwijndrecht

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door BouwCheck, waaronder bouwtechnische keuringen, met betrekking tot onroerend goed in Nederland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.

2.Voor alle vormen van dienstverlening, ook als die niet in deze voorwaarden nader zijn geregeld, kan een honorarium op uurbasis of anderszins worden overeengekomen.

3.Onder bouwtechnische keuring wordt in deze voorwaarden verstaan een opdracht aan BouwCheck tot het geven van een oordeel van één van haar experts omtrent de bouwkundige en technische staat van onroerend goed.

4.Omtrent het onderzoek wordt een schriftelijk rapport uitgebracht houdende een kwaliteitsanalyse en een overzicht van de staat van onderhoud met, waar van toepassing, een schatting omtrent de geraamde kosten om herstelwerkzaamheden functioneel (in redelijke staat) te (laten) verrichten. Desgewenst wordt op het rapport een mondelinge toelichting verstrekt.

5.De expert voert de door BouwCheck aanvaarde opdracht uit naar beste weten en kunnen en met inachtname van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag de expert de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.

6.In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan BouwCheck verschuldigd zijn. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij schriftelijk blijkt dat opdrachtgever en BouwCheck anders zijn overeengekomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gemaakte onkosten. Opdrachtgever en BouwCheck kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen.

7.De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honoraria et cetera is verzocht en van wie binnen 14 dagen na factuurdatum nog geen betaling is ontvangen, is zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en aansprakelijk voor de kosten die BouwCheck zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt, zulks met een minimum van€ 50,00. Tevens is hij vanaf dat moment de wettelijke rente over die vordering verschuldigd.

8.Onverlet het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden, is BouwCheck, niet verder aansprakelijk dan door haar (W.A.) Assuradeuren wordt bepaald, echter tot een maximum van € 2.500,00 per keuring, die rechtstreeks ontstaat ten gevolge van onjuistheden of omissies in het rapport. Hierbij gaat het om een fout die een goed en zorgvuldig adviseur onder de desbetreffende omstandigheden met inachtname van normale oplettendheid en bij een normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden. De geldigheidsduur van een bouwkundig rapport (keuring) is beperkt tot 9 maanden na opname. Dergelijke claims dienen uiterlijk dus binnen 9 maanden na de keuringsdatum, vermeld in het keuringsrapport, schriftelijk ingediend te worden. Hierna vervalt elke aansprakelijkheid.

9.Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of ter beschikking te stellen aan derden, mits hij het verschuldigde honorarium van de expert heeft voldaan en hij deze derden duidelijk maakt dat BouwCheck ten aanzien van de inhoud van het rapport nimmer aansprakelijk is jegens hen. BouwCheck behoudt afschrift van het rapport, doch stelt dit niet ter beschikking aan derden, dan na overleg met zijn opdrachtgever.

10.Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en geschillen daaruit voortvloeiende zullen uitsluitend ter beoordeling van de bevoegde rechter in Dordrecht worden gebracht.

11. De tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd ter kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Rotterdam kantoor Dordrecht onder nummer 230.83276.

Zwijndrecht d.d.: 19 januari 2002